FAQ

Hieronder vindt u onze veelgestelde vragen:

Wat is dit voor een stichting?

De Stichting Fonds Bijzondere Noden Enschede (FBNE)  is een noodhulpbureau en functioneert op basis van publiek- private samenwerking.

De partners zijn:

 • professionele dienst-/ hulpverlenende organisaties
 • fondsen en donateurs
 • lokale overheid
 • maatschappelijke organisaties

De FBNE staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer: 41032404.

Wat doet het FBNE?

Het FBNE verleent financiële hulp aan inwoners van Enschede, die:

 • in een acute financiële  noodsituatie verkeren
 • en niet, niet tijdig of niet voldoende in aanmerking komen voor een (wettelijke) voorliggende voorziening, zoals b.v. de Participatiewet (PW), ziektekostenverzekeraar of de Stadsbank Oost Nederland.

Wie kunnen aanvragen indienen?

Uitsluitend erkende hulpverleningsorganisaties.

Hoe komt het FBNE aan geld om hulp te verlenen?

Het FBNE doet een beroep op landelijke en stedelijke fondsen. In het kader van het gemeentelijke armoedebeleid ontvangt het FBNE ook een jaarlijkse bijdrage.

Het FBNE wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een tot Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Blijft er geld aan de strijkstok hangen?

Nee. De huisvestings-, salaris- en bureaukosten komen voor rekening van de gemeente Enschede. Hierdoor komt het gehele giftenbudget ten goede aan de cliënten. De bestuursleden ontvangen voor hun inzet geen geldelijke beloning, enkel een vergoeding voor gemaakte kosten.

Voor welke doeleinden kan een aanvraag worden ingediend?

Aanvragen kunnen onder meer worden ingediend voor:

 • de kosten van woninginrichting  (aankoop/vervanging van duurzame huishoudelijke goederen zoals een koelkast, wasmachine en vloerbedekking)
 • levensonderhoud (alleen een korte en afgebakende  periode)
 • opknappen woning
 • reparatiekosten
 • kleding
 • zorgkosten

Alles volgens de criteria van het FBNE.

Binnen welke termijn kan worden geholpen?

Dit hangt af van de urgentie, juiste en volledige informatie van de hulpverlening. Indien echt noodzakelijk is in principe binnen 24 uur hulp beschikbaar.

Welke bijdragen worden uitgekeerd?

Dit hangt af van de hulpvraag. De bijdragen liggen in de regel tussen de € 15,- en € 1.750,- (cijfers 2017).

Hoe is de privacy van cliënten geregeld?

Alle informatie valt onder Algemene Verordening Gevensbescherming.

Kan ik als bedrijf of particulier ook een gift overmaken?

Uiteraard, heel graag zelfs. U kunt een bedrag overmaken op bankrekening NL 29 RABO 039.67.63.677 van de Rabobank op naam van St. Fonds Bijzondere Noden Enschede o.v.v. gift.

U kunt, als u er prijs op stelt, aangeven dat u graag wilt weten hoe uw gift is besteed. Met inachtneming van de privacywetgeving (AVG) krijgt u te horen hoe uw gift is terechtgekomen.

U kunt ook het fonds gedenken in een legaat in uw testament. Legaten zijn vrijgesteld van (hoge) successierechten. Neemt u hiervoor contact op met een notaris.

Laatste nieuws

 • [ Kantoor niet bereikbaar op 22 en 24 juli 2019 ]

  Kantoor niet bereikbaar op 22 en 24 juli 2019

  lees verder...
Alle nieuwsberichten

Copyright 2011 | Fonds Bijzondere Noden Enschede