Werkwijze Stichting FBNE

 

Wie kan een aanvraag indienen?

Het FBNE neemt alleen aanvragen in behandeling die worden ingediend door professionele hulpverleners. Wij gaan ervan uit dat deze professionals in staat en gemachtigd zijn om persoonlijke en zakelijke gegevens te verstrekken, die voor de beoordeling van een aanvraag noodzakelijk zijn. Bovendien vergroot een aanvraag uit professionele hoek de kans dat de gevraagde materiële hulp deel uitmaakt van een breder palet van hulpverlening aan de cliënt in kwestie. Aan materiële of financiële problemen gaan vrijwel altijd problemen van heel andere aard vooraf.

Mocht er geen hulpverlener bij een persoon of gezin betrokken zijn, dan kan men zich melden bij de Wijkteams van de gemeente Enschede. Zij kunnen een eerste intake doen en indien nodig verwijzen naar derden of aanvragen indienen bij Bijzondere Bijstand, WMO, Belastingdienst of Stichting Fonds Bijzondere Noden Enschede.

Snelheid

Effectieve hulpverlening vraagt om een snelle reactie. Vaak staat het water de cliënt immers al tot de lippen. Het bureauhoofd is daarom gemandateerd aanvragen tot een waarde van € 500,- direct toe te kennen. Daarnaast worden op grond van wekelijks overleg tussen voorzitter en bureauhoofd ook wel hogere bedragen toegekend of via email aan het bestuur voorgelegd. Besluitvorming over overige aanvragen vindt plaats in de maandelijkse bestuursvergadering.

Hoogte bijdrage

Uit overwegingen van billijkheid stelt het Fonds overigens een grens aan de omvang van de bijdragen. Per cliënt is over een periode van drie jaar maximaal € 2000,00 beschikbaar. Waar dat maximum tekort schiet, doet het Fonds soms een beroep op welwillende vermogensfondsen elders in het land. 

Betaalwijze 

Toegekende geldbedragen worden om praktische overwegingen niet uitgekeerd aan de betreffende cliënt zelf maar rechtstreeks aan de leverancier van de gewenste goederen of diensten. Wanneer iemand een bewindvoerder heeft kan een bedrag ook worden overgemaakt naar de budgetrekening.

Wat kan niet

Het FBNE keert geen geld uit voor goederen of diensten die vóór de indiening van de aanvraag al zijn besteld of al bij wijze van voorschot zijn betaald. Besluitvorming wordt niet gedicteerd door voldongen feiten. Ook voor schulddelging moet men op een ander adres zijn. Een uitzondering op deze stelregel vormen betalingsachterstanden betreffende huur en/of energie die op korte termijn tot huisuitzetting dreigen te leiden.

 

Criteria voor aanvragen

 1. Betreffende aanvragen:
 • Alleen voor inwoners van de gemeente Enschede
 • Alleen aanvragen ingediend door erkende hulpverleners worden behandeld
 • Maximum bedrag van toekenning is € 2000,00 per gezin, per 3 jaar
 • Eerst dienen alle voorliggende voorzieningen te worden benut
 • Voor tandartskosten kan maximaal € 750,00 worden toegekend bij acute pijn- en kauwklachten 
 • Voor een (noodzakelijke) e-bike kan eveneens maximaal € 750,00 worden bijgedragen
 1. Niet vergoed worden:
 • Schulden/ reeds gemaakte kosten
 • Immateriële noden
 • Bijdragen levensonderhoud of andere structurele kosten
 1. Toegekende bedragen worden niet overgemaakt aan cliënten, diensten/goederen worden rechtstreeks betaald aan leveranciers of naar een budgetrekening 
 2. Bezwaar of beroepis niet mogelijk tegen een door het bestuur genomen besluit.
 3. Op het aanvraagformulier dient het Burger Service Nummerte worden ingevuld.
 4. Onvolledige aanvragen, b.v. bij ontbreken van offerte, aanvraagformulier of  rapportage, worden door het FBNE nog 14 dagen na ontvangst aangehouden. Zijn de gevraagde stukken dan nog niet binnen, wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld.
 5. In elke toekenning staat een vervaldatum vermeld. Is er op deze datum geen nota of factuur ontvangen, dan wordt de toekenning ingetrokken. 
 6. U wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd of de aanvraag al dan niet gehonoreerd kan worden. Wij streven naar een snelle afhandeling en u kunt hierbij helpen door aanvragen zo volledig mogelijk in te dienen. 

Stichting Fonds Bijzondere Noden Enschede, 1 januari 2021