slide_fbne2
FONDS
Fonds Bijzondere Noden Enschede
Postbus 1002, 7500 BA Enschede
Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur

Over ons fonds

 

Het Fonds Bijzondere Noden Enschede is een particulier initiatief en zet zich in voor inwoners van Enschede met materiële noden. Want ondanks dat armoede in een land als Nederland niet zou moeten voorkomen is de praktijk vaak anders.

Nieuws

Vakantieproject: bekijk hier alle info over ons vakantieproject …

Doelstelling

De Stichting wil voorzien in materiële noden van …

Werkwijze

Professionele hulpverleners kunnen aanvragen…

Aanvraagformulier

Digitaal aanvraagformulier voor een financiële bijdrage…

Nieuws en mededelingen:

 • Ellen Blok heeft afgelopen december na 18 jaar afscheid genomen van de Stichting, in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Haar opvolgers zijn Chantal Toren en Nicolle Clemens.   
 • Wij zijn geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en hebben een telefonisch spreekuur van 9.00 tot 11.00 uur.
 • Stichting FBNE verstrekt noodhulp en wil aanvragen zo spoedig mogelijk afhandelen. Daarom moeten aanvragen zo compleet mogelijk worden aangeleverd: inclusief rapportage, budgetplan en specificatie van de kosten. Onvolledige aanvragen worden na 14 dagen vernietigd in het kader van de AVG.
 • Aanvragen kunnen worden ingediend door erkende hulp- en zorgverleners, maar ook door leerkrachten, wijkcoaches, bewindvoerders, wijkverpleegkundigen of erkende vrijwilligers. Aanvragen die door particulieren zelf worden ingediend worden niet in behandeling genomen. 
 • Stichting FBNE is ook te vinden op LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fbne

Foto’s gemaakt door: “Adviesbureau Albers de Vries”

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u onze veelgestelde vragen:

De Stichting Fonds Bijzondere Noden Enschede (FBNE)  is een noodhulpbureau en functioneert op basis van publiek- private samenwerking.

De partners zijn:

 • professionele dienst-/ hulpverlenende organisaties
 • fondsen en donateurs
 • lokale overheid
 • maatschappelijke organisaties

De FBNE staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer: 41032404.

Het FBNE verleent financiële hulp aan inwoners van Enschede, die:

 • in een acute financiële  noodsituatie verkeren
 • en niet, niet tijdig of niet voldoende in aanmerking komen voor een (wettelijke) voorliggende voorziening, zoals b.v. de Participatiewet (PW), ziektekostenverzekeraar of de Stadsbank Oost Nederland.

Uitsluitend erkende hulpverleningsorganisaties.

​​

Het FBNE doet een beroep op landelijke en stedelijke fondsen. In het kader van het gemeentelijke armoedebeleid ontvangt het FBNE ook een jaarlijkse bijdrage.

Het FBNE wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een tot Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Nee. De huisvestings-, salaris- en bureaukosten komen voor rekening van de gemeente Enschede. Hierdoor komt het gehele giftenbudget ten goede aan de cliënten. De bestuursleden ontvangen voor hun inzet geen geldelijke beloning, enkel een vergoeding voor gemaakte kosten.

Aanvragen kunnen onder meer worden ingediend voor:

 • de kosten van woninginrichting  (aankoop/vervanging van duurzame huishoudelijke goederen zoals een koelkast, wasmachine en vloerbedekking)
 • levensonderhoud (alleen een korte en afgebakende  periode)
 • opknappen woning
 • reparatiekosten
 • kleding
 • zorgkosten

Alles volgens de criteria van het FBNE.

Dit hangt af van de urgentie, juiste en volledige informatie van de hulpverlening. Indien echt noodzakelijk is in principe binnen 24 uur hulp beschikbaar.

Dit hangt af van de hulpvraag. De bijdragen liggen in de regel tussen de € 15,- en € 1.750,- (cijfers 2018).

Alle informatie valt onder Algemene Verordening Gevensbescherming.

Uiteraard, heel graag zelfs. U kunt een bedrag overmaken op bankrekening NL 29 RABO 039.67.63.677 van de Rabobank op naam van St. Fonds Bijzondere Noden Enschede o.v.v. gift.

U kunt, als u er prijs op stelt, aangeven dat u graag wilt weten hoe uw gift is besteed. Met inachtneming van de privacywetgeving (AVG) krijgt u te horen hoe uw gift is terechtgekomen.

U kunt ook het fonds gedenken in een legaat in uw testament. Legaten zijn vrijgesteld van (hoge) successierechten. Neemt u hiervoor contact op met een notaris.

Nieuws

‘Het Fonds Bijzondere Noden is vanaf 17 augustus nog beter bereikbaar!
Bureauhoofden Ellen Blok en Chantal Toren zijn vanaf deze datum elke werkdag tussen 09.00 en 11.00 telefonisch bereikbaar voor informatie en overleg....
Vakantieproject FBNE 2020
Ondanks het stijgende aantal reguliere aanvragen heeft het bestuur van het Fonds Bijzondere Noden Enschede kans gezien om ook voor het jaar...
Nieuwe site online